นักศึกษา
articles.jpg

นักศึกษา

                  การจัดหลักสูตรอนุปริญญาในปีการศึกษา 2549 ได้จัดหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเทคโนโลยี การเกษตร และหลักสูตรธุรกิจอาหารฮาลาล จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,092 คน                    การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ ความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานพัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานจำนวนนักศึกษาอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วยจัดการศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 2

 

 

 

 

จำนวนห้องเรียน 15 ห้อง

 

 

 

 

สาขาวิชา

ชั้นปี

เพศ / จำนวน (คน)

รวม (คน)

การปกครองท้องถิ่น

ชั้นปีที่ 1

ชาย 81 คน

หญิง 32 คน

113 คน

ชั้นปีที่ 2

ชาย 74 คน

หญิง 34 คน

108 คน

 

 

 

 

 

การพัฒนาชุมชน

ชั้นปีที่ 1

ชาย 63 คน

หญิง 40 คน

103 คน

ชั้นปีที่ 2

ชาย 48 คน

หญิง 37 คน

85 คน

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีการเกษตร

ชั้นปีที่ 1

ชาย 42 คน

หญิง 7 คน

49 คน

ชั้นปีที่ 2

ชาย 40 คน

หญิง 4 คน

44 คน

 

 

 

 

 

ธุรกิจอาหารฮาลาล

ชั้นปีที่ 1

ชาย 10 คน

หญิง 15 คน

25 คน

 

 

 

 

 

หน่วยจัดการศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 3

 

 

 

 

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

 

 

 

 

สาขาวิชา

ชั้นปี

เพศ / จำนวน (คน)

รวม (คน)

การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปีที่ 1

ชาย 17 คน

หญิง 237 คน

256 คน

ชั้นปีที่ 2

ชาย 5 คน

หญิง 178 คน

183 คน

 

 

 

 

 

หน่วยจัดการศึกษา : ศูนย์อำเภอเบตง

 

 

 

 

จำนวนห้องเรียน 3 ห้อง

 

 

 

 

สาขาวิชา

ชั้นปี

เพศ / จำนวน (คน)

รวม (คน)

การปกครองท้องถิ่น

ชั้นปีที่ 1

ชาย 78 คน

หญิง 11 คน

89 คน

 

 

 

 

 

การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปีที่ 1

ชาย -

หญิง 37 คน

37 คน

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

1,092 คน

 

                      การจัดหลักสูตรระยะสั้น ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 23 หลักสูตร โดยจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม เพื่อยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณี โดยได้สำรวจความต้องการของประชาชน ครอบคลุมเป้าหมายทุกอำเภอ โดยร่วมมือกับชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน มีผู้จบหลักสูตรจำนวน 2,296 คน

หลักสูตรระยะสั้น

รายการ

จำนวน (คน)

ผู้สมัครเข้าเรียน

2,436

ผู้จบการอบรม

2,296

 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

ระบบบริการการศึกษา

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน