ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1  วิเคราะห์ออกแบบเว็บไซต์ ติดตั้งและปรับแต่งระบบ สร้างทดสอบเว็บไซต์ บริหารจัดการผู้ใช้  บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 
นายเชิดชาย โชติชูช่วง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ วิดิโอ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ  อัปเดตข้อมูล
นางสาวสาวาตี ลีมา เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ ภาพ วิดิโอ ออกแบบกราฟฟิกและเว็บไซต์ บริหารจัดการข้อมูลสารสเนเทศ อัปเดตข้อมูล
นางสาวมาวะดี ศรีพลอย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาพ วิดิโอ ออกแบบกราฟฟิก วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลข่าว อัปเดตข้อมูล
นางสาวน้องทิพย์ สุวรรณคง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาพ วิดิโอ ออกแบบกราฟฟิก วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลข่าว อัปเดตข้อมูล
นางสาวซีตีคอรีเย๊าะ เล๊าะหมิ เจ้าหน้าที่ดูเเลคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ ภาพ วิดิโอ ออกแบบกราฟฟิก บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ  อัปเดตข้อมูล 
นายอุเซ็ง บาสอ นักศึกษา สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ  อัปเดตข้อมูล