หน่วยจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนยะลาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา