อัตลักษณ์

“มีความรู้คู่ทักษะ   จิตสาธารณะสู่ชุมชน” 

เอกลักษณ์

“เติมเต็มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น”