ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

นางสาวกุสุมา     เกษตรรัตน์

นางสาวซีตีคอรีเย๊าะ    เล๊าะหมิ

นางสาวน้องทิพย์    สุวรรณคง

นางสาวธิดารัตน์    รักษามั่น             

นางสยุมพร           อุ่ยยก           

นางเสาวลักษณ์     ทวีคูณ              

นายมูฮำหมัดอิรันร์  สะดียามู

นายสราวุธ       ยุทธศิลปเสวี          

นายไพรัช        ศาสน์ประดิษฐ์     

นายกิตติพร     พึ่งตั้ง       

นายวิรัตน์             ศรแผลง                

นายสาอารี            เจ๊ะหะ             

นายอาลีย๊ะซ์         สาและ                 

นางสาวลัดดาวัลย์    ชุมทอง

นายสุมลฑา     สัจจะบุตร

นางสาวโซเฟีย        เดวาดาแล

นายวรัญญู               แก้วทอง 

นางสาวสารีนา      โตะลูบาตง

นางสาววริศรา         พลรักษ์

นางสาวอารีนา       สามะ

นางสาวฮานีย๊ะ        กะโด

นางสาววิภารัตน์       นวลนาค

นายอามีน        จะปะกียา

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่ดูเเลระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

แม่บ้าน

นักการภาวโรง

คนสวน

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้ประสานงานหน่วยจัดศูนย์อำเภอเบตง

ผู้ประสานงานหน่วยจัดศูนย์อำเภอเมืองยะลา

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้ช่วยพัสดุ