ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

นางสาวกุสุมา     เกษตรรัตน์

นายเชิดชาย      โชติชูช่วง

นางสาวมาวะดี    ศรีพลอย

นางสาวธิดารัตน์   รักษามั่น             

นางสยุมพร           อุ่ยยก           

นางเสาวลักษณ์     ทวีคูณ              

นายมูฮำหมัดอิรันร์  สะดียามู

นายจิรวัฒน์             เส็งสหัส            

นายไพรัช             ศาสน์ประดิษฐ์     

นายประถม           ทองคันชั่ง             

นายวิรัตน์             ศรแผลง                

นายสาอารี            เจ๊ะหะ             

นายอาลีย๊ะซ์         สาและ                 

นางสาวลัดดาวัลย์    ชุมทอง

นายเลิศพงศ์       ปานรัตน์

นางสาวโซเฟีย        เดวาดาแล

นายวรัญญู               แก้วทอง 

นางสาวการุณี         มีทอง

นางสาวสารีนา        โตะลูบาตง 

นางสาววริศรา         พลรักษ์

นางสาวฮานีย๊ะ        กะโด

นางสาวนูรไอนี        สะตี

นางสาวอรรนีย์        เจ๊ะหะ

นางสาวสาวาตี        ลีมา

นางสาวอารีนา        สามะ

นางสาวฮัสมา         กาโน

นางสาววิภารัตน์  นวลนาค

นางสาวอามานี  เเสเเลเเม

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานเเผนเเละงบประมาณ

แม่บ้าน

นักการภาวโรง

คนสวน

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน

เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้ช่วยวิจัยเเละปฏิบัติภาคสนามด้านการเกษตร

ผู้ช่วยวิจัยเเละปฏิบัติภาคสนาม

ผู้ช่วยวิจัยเเละปฏิบัติภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ดูเเลระบบสารสนเทศเเละพัฒนาเว็บไซต์

ผู้ช่วยงานทะเบียนเเละวัดผล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน