วารสาร การดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา                                       วารสารวิทย์ปริทัศน์

 

                                                

         วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                       มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา

 

               

       วารสารกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม