กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                      กระทรวงศึกษาธิการ          

 

                                      

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

                 

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา                                                                                          เทศบาลนครยะลา