วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (Up skill) ผักสวนครัวเพื่อสุขภาพปลูกได้ จำหน่ายดี มีรายได้ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 50 คน และนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ภายในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการทางวิชาการการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกองจากใบไม้แห้ง,การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสด โดยมีนายอุดร สายสิงห์ และนางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
จากการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ในเรื่องการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงกระบวนการจัดจำหน่าย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน
ภาพเพิ่มเติม