วิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศอ.บต. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมอาชีพของผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติการช่วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม"
โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวต้อนรับพร้อมพบปะพูดคุยและบรรยายในหัวข้อ"บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"
โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา องค์กรภาคประชาสังคม และผู้ประสานงานชุมชนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม