📣วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา
รายได้ 8,370 บาท
🔎คุณสมบัติทั่วไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
- อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
🗃หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2.สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
จำนวน 1 ฉบับ
📍ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
📆 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-216646-7