วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวกล้องงอก ข้าวบ้าน KOTA ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลโกตาบารู โดยมีนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชาชนในพื้นที่ และคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารูให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 20 คน จากการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องงอกให้มีความสวยงาม ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม