วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ. ประดิษฐ์ มีสุข รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และอ.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม