วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อม “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม