วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ #วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ #สำนักวิชาการ และผู้อำนวยการ#ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตร#พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 64 คน

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง“การพัฒนา #ภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการ #การมีส่วนร่วม กับ #การพัฒนาพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดล แก้วลาย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และดารผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายหัวข้อ“#เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับ #นวัตกรรมการพัมนา"และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เขี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ #ยุทธศาสตร์ และ #การบริหารโครงการ อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ“เมืองอัจฉริยะ #SmartCity กับการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในบริบท Thailand 4.0" และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์นุชรี ยงมั่นคงกุล นำการเรียนรู้ในหัวข้อ “การสร้างและบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ" อ่านเพิ่มเติม Facebook