วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ “KOTA PROMP” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย การทำกระถางจากขุยมะพร้าว ผ้าบาติกผลงานจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู และแผนพับแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองโกตาบารู โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนต่อไป

อ่านเพิ่ม