วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดโดยมีนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วม
           โดยได้รับเกียรติจากดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

         ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ บ้านแหลมมะขาม และบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดและจังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่ม