วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมดินพร้อมปลูกจากใบไม้แห้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
อ่านเพิ่ม