วิทยาลัยชุมชนยะลาขอแสดงความยินดีกับ
นายกรกมล จันทร์งาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ ๓
"ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา" ขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒