วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 –31 สิงหาคม 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน

อ่านเพิ่ม