วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานปิดโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อ่านเพิ่ม