วชช.ยะลาจัดโครงการศึกษาดูงานปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการศึกษาดูงานปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 245 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะเตง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้แบ่งช่วงเวลาของการศึกษาดูงานฯ ออกเป็น 2 วัน เพื่อรักษาระยะห่าง ลดความแออัดในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง และสอดแทรกให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะต่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก