วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิถีใหม่ New Normal กับคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าร่วม ณ คลินิกหมอครอบครัว ธนวิถี-เวชกรรม อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม