ประกาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8-13 มิถุนายน 2563
รายงานตัว ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาดังนี้
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
-
ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
***ศูนย์เมืองและศูนย์เบตง***

วันที่ 13 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 
วันรายงานตัว
1. ให้ นศ. ทุกคนพาบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย ***ทุกคน***
2. ให้ นศ.แต่งกายชุดนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาในวันรายงานตัว
3. นศ.ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย –ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่รับรายงานตัวนะคะ-

#วชช.ยะลาจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 จำหน่าย ณ ห้องอำนวยการ (ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น. )
อ่านเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดังนี้