การเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 

  • กดลิงค์รูปเข้าสู่ Google ClassRoom เพื่อดูคลิป

          

 

  • คู่มือการใช้งาน Google ClassRoom สำหรับอาจารย์

          

 

  • แพลตฟอร์มรายวิชาออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สถาบันวิทยาลัยชุมชน

  กดลิงค์ ->      https://shorturl.asia/QCgWu

 

หมายเหตุ :  สำหรับผู้ที่สนใจเข้า Google classRoom เพื่อดูวิดีโอ สามารถขอรหัสเข้าGoogle classRoom ได้ติดต่อฝ่าย IT 

 

 

การเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

 

1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google ClassRoom สำหรับนักศึกษา 

 

 กดลิงค์ ->   

 

2. การใช้ Google Meet การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (Android)

 

  กดลิงค์ ->     

 

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (IOS)

 

   กดลิงค์ -> 

 

3. การใช้ Zoom การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

   กดลิงค์ ->