📢ประกาศ📚
#รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2563ประเภท2ปี

ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภทที่ 2 (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563 ประเภท 2 ปี โดยมีจำนวนทั้งหมด 27 คน ตามแนบท้ายประกาศนี้