วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-13.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ
อ่านเพิ่มเติม