วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม