วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรกฤณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ นายสุริยา หนูหมาด นางชื่นวัน บุญทัน นางอัญชุลี ยานุมาศยุคลและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2562 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม