วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9 พุทธศักราช 2562 โดยมี ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นางสาวดาเรศ ชูยก นายดำรัส ชาตรีวงศ์ นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม