วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการตลาดดิจิตอล ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) โดยมี นายพิชิตพงศ์ แสวงกาญจน์ เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม