วันที่17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการ นางสาวสุนันทา แก้วเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและเครือข่ายชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ การบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายระหว่างชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถสรุปบทเรียนจากการ ร่วมโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและนำมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม