วชช.ยะลา จัดอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

วันนี้ 18 ก.ย.62 ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส.อนุปริญญา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตรจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Developmentและนักจิตวิทยาการปรึกษา มาปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม