วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรศึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด

          วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้นที่ 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม มอบหมายให้นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ นางพรรณี จูฑังคะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นายอัฮหมัด บาฮะคีรี นายซุกรี กาเตะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร ตามที่วิทยาลัยชุมชนได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยวันนี้ได้มีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร 2 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุดและเรียนเพิ่มจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม