วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน (ตำบลโกตาบารู) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ : กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้านใน ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนพาเลส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมวันแรกในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องชุมชนเข้มแข็งตามหลักพอเพียงโดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายการบริหารจัดการกลุ่ม เรื่อง "ผ้าสร้างชุมชน...ศรียะลาบาติก" และ กระบวนการกลุ่มเรื่องกลุ่มที่ดีควรเป็นอย่างไร? โดยนายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ วิทยากรศรียะลาบาติก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน สร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกันร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลโกตาบารู ให้มีแนวคิด สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้

 

อ่านต่อเพิ่มเติม