วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ในวันนี้เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 และ23-25 กันยายน 2562 นี้ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม