วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยาพลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีเรื่องประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม 5 เรื่องด้วยกันคือ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้นสังกัดของวิทยาลัยชุมชนได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3. วิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยมีเงื่อนไขการได้รับทุนดังนี้
• นักเรียนจะได้รับทุนเดือนละ 7,500 บาทต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขการได้รับทุน คือครอบครัวนักเรียนจะต้องมีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท
• นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (อาจจะ 2.75) หรือเกรดสะสมไม่เกินร้อยละ 30
4. ประชาสัมพันธ์ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนยะลาในระดับอนุปริญญาทั้ง 8 สาขาวิชาและหลักสูตรระยะสั้นที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เปิดการเรียนการสอน
5. การแข่งขันการวิ่งการกุศล "วิทยาลัยชุมชนยะลามินิมาราธอน 2562" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 (เนื่องด้วยครบรอบ 15 ปีวิทยาลัยชุมชนยะลา) ทั้งนี้ยังเป็นการระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ยังมีปัญหาในด้านทุนการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ และตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการประชาชนต่อไป