เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ "KOTA PROM" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา
โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย ขยะน้ำดี,ดินพร้อมปลูก by DIN-D และหนึ่งวันหนึ่งอาชีพ ครองแครงกรอบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในรูปแบบนิทรรศการดังกล่าว