วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ดูระบบคอมฯและเว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 09-21 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบดังนี้