วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมปรึกษารวมกับเครือข่ายองค์ชุมชน ตำบลยุโป ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 972 บ้านครองทรายใน