วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) ในความรับผิดชอบของ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ส่งทีมนักข่าวลงพื้นที่ทำข่าวโดยได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน บันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน ในส่วนการเรียนการสอนช่วงเช้าวันนี้ นางลักขณา ญาณภาพผู้ อำนวยการสำนักอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการบันทึกรับรับรายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษารู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาเองแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ณ หมู่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายสนิท รัตน์ซ้อน เป็นวิทยากรในการบรรยาย