วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โดยกิจกรรมวันนี้เป็นการฝึกอบรมการทำชาชักสำหรับเยาวชน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้การทำชาชักและเทคนิคเคล็ดลับความอร่อยในการทำชาชักจากวิทยากรผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอดให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป