วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี คณะกรรมการจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 60คน เข้าร่วม ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
- การอภิปรายหัวข้อ "การสร้างพื้นที่เรียนรู้และการมีส่วนร่วม" โดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ และ อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
- อภิปรายกลุ่มและละลายพฤติกรรมโดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน หวังสนิ
- อภิปรายรายหัวข้อ "ตนเอง ผู้อื่น และสังคมการสื่อสารด้วยหัวใจ" ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

- อภิปรายหัวข้อ "ความคิด ความเชื่อและวิถีตน/ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- อภิปรายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อลงศึกษาเชิงพื้นที่"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
- ออกเดินทางไปยังเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- รับฟังบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลปริก โดยนายกเทศมนตรีตำบลปริกและลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปริก

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชนต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพร้อมโดยทางวิทยาลัยชุมชนจะลงพื้นที่เพื่อหาวิธีการสนับสนุนและแก้ไขเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิลัยชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นมาตรฐานการศึกษายึดหลักคุณธรรมนำความรู้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจึงได้มีการทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2914179062139558