วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือทุนเรียนดีและทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้ รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้