วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล เพชรานนท์ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมโครงการ ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลามีความกล้าที่จะแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้นำ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง

                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ภายในโครงการฯ มีการบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่องค์การศึกษากับการพัฒนากิจกรรมของสถาบันการศึกษา,การเตรียมความพร้อมของผู้นำนักศึกษากับการพัฒนาสถาบันการศึกษา และกิจกรรมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็น เป็นการส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีคณะวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน เป็นผู้ดูแลตลอดโครงการฯ ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา