ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

      ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร <<<