ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ว่างลง ๒ ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

และได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด