วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา โดยในวันแรกพิธีเปิดโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาและ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมในพิธีเปิด ต่อด้วยการเลี้ยงชันโรงอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอเทพามัสยิดฟูหล่าหลนนาอีม และรับฟังการเสวนาหัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้เส้นทางย่านเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หับโห้หิน โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.