วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมระบบงานทะเบียนและการวัดผล ประจำปี 2561 กิจกรรม 1 : อบรมระบบงานทะเบียนการวัดผลสำหรับนักศึกษา และกิจกรรม 3 : อบรมระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา