วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรศึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด

          วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้นที่ 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม มอบหมายให้นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ นางพรรณี จูฑังคะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นายอัฮหมัด บาฮะคีรี นายซุกรี กาเตะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร ตามที่วิทยาลัยชุมชนได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยวันนี้ได้มีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร 2 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุดและเรียนเพิ่มจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน (ตำบลโกตาบารู) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ : กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้านใน ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนพาเลส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมวันแรกในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องชุมชนเข้มแข็งตามหลักพอเพียงโดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายการบริหารจัดการกลุ่ม เรื่อง "ผ้าสร้างชุมชน...ศรียะลาบาติก" และ กระบวนการกลุ่มเรื่องกลุ่มที่ดีควรเป็นอย่างไร? โดยนายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ วิทยากรศรียะลาบาติก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน สร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกันร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลโกตาบารู ให้มีแนวคิด สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้

 

อ่านต่อเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 บรรยากาศวันที่ 2 ของกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 ของนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลา  ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางภรณี เลื่องอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า และนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมไปถึงคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ได้เยี่ยมชม ลิ้มรส การทำชาชัก ฝีมือของนักศึกษา ร่วมไปถึงให้กำลังใจนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ในวันนี้เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดหลักสูตรการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่11-18 กันยายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านต่อเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ในวันนี้เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 และ23-25 กันยายน 2562 นี้ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม