รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โปรดดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา 1/2563 ก่อนดาวน์โหลดรายวิชา)

รายวิชาชั้นปีที่ 2

https://drive.google.com/drive/folders/1qvNZdeckrJNGH5tFMn9wCdX8hDs9fTH2?usp=sharing

รายวิชาชั้นปีที่ 3
https://drive.google.com/drive/folders/1tfobQptzxKKmmeRTYHwM4HAQCN64Rii-?usp=sharing

 

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/1kuShK-FtKVCOdZXNsUO0p7jtinslFwZ5/view?usp=sharing

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563

การสมัครเข้ารับการสรรหา ทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

                ช่องทางที่ 1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th
และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา www.ycc.ac.th (ในวันและเวลาราชการ)

 ***สถานที่ยื่นใบสมัคร***

1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-280-0091 ต่อ 4140 โทรสาร 02-280-4162

1.2 วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่ 2 ถนนสุขยางค์ 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-216-646-7 โทรสาร 073-216-648

                ช่องทางที่ 2  สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา www.ycc.ac.th และยื่นการสมัครได้ทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
***ทั้งนี้การยื่นสมัครทาง E-Mail ต้องอยู่ในระหว่างช่วงวันที่รับสมัคร***

ดาวน์โหลดรายละเอียดดังลิงค์ http://www.iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=121

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีหล่อเทียนให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบต่อไป ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครูและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชน และขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างโปรงใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบ VDO Conference   นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัดเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม