ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปรการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966966540194143

 

 

 

วันที่17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการ นางสาวสุนันทา แก้วเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและเครือข่ายชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ การบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายระหว่างชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถสรุปบทเรียนจากการ ร่วมโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและนำมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

 

วชช.ยะลา สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
                    วันที่ 18 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 23 คน เพื่อตรวจหาสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้น 1 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลายะลา
                    นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ในการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษาฯ โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษาฯเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม (Strip) สำหรับชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบ คือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล สำหรับผลการตรวจสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะในวันนี้ถือว่าผ่าน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กลุ่มนี้ปลอดสารเสพติด 100%

 

อ่านต่อเพิ่มเติม

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยศาสตร์ 2 พระราชา ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย ขยะน้ำดี การนำขยะอินทรีย์ มาทำน้ำยาอเนกประสงค์และDAM-D ผลผลิตจากถ่านกะลามะพร้าวที่มากไปด้วยประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วชช.ยะลา จัดอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

วันนี้ 18 ก.ย.62 ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส.อนุปริญญา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตรจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Developmentและนักจิตวิทยาการปรึกษา มาปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม